انواع گیرنده های هورمونی در سرطان پستان

گیرنده های تومور در سرطان پستان را بشناسید. ســرطان پســتان شــايعترين نــوع ســرطان در ميان زنان است که با روشــهاي جديــد مــثل ماموگرافــي و نمونـه بـرداري سوزني، قابل تشخيص اســت. امروزه ثابت شده است كه حدود نيمي از سـرطانهاي سـينه داراي گـيرنده هـاي اسـتروژن و پروژسـترون روي سلولهاي توموري مي باشند كه هورمونهـاي فـوق باعـث …

انواع گیرنده های هورمونی در سرطان پستان بیشتر بخوانید