گیرنده های هورمونی در سرطان سینه

انواع گیرنده های هورمونی در سرطان پستان

گیرنده های تومور در سرطان پستان را بشناسید. ســرطان پســتان شــايعترين نــوع ســرطان در ميان زنان است که با روشــهاي جديــد مــثل ماموگرافــي و نمونـه بـرداري سوزني، قابل تشخيص اســت. امروزه ثابت شده است كه حدود نيمي از سـرطانهاي سـينه داراي گـيرنده هـاي اسـتروژن و پروژسـترون روي سلولهاي توموري مي باشند كه هورمونهـاي فـوق باعـث …

انواع گیرنده های هورمونی در سرطان پستان Read More »