شكل توده سرطان سينه | باورهای غلط در مورد سرطان سینه

شكل توده سرطان سينه شكل توده سرطان سينه به مرحله ای که سرطان در آن قرار دارد وابسته است. در اغلب اوقات شکل توده سرطانی سینه ماننده غده ای معمولی گرد و بدون زاویه است. غده های سرطانی پستان از نظر ظاهری در زیر پوست درست مانند غده های غیرسرطانی و بی خطر خودشان را …

شكل توده سرطان سينه | باورهای غلط در مورد سرطان سینه بیشتر بخوانید